Usmeritvene tabele 

Učitelji se pri delu z mladimi poročevalci uporabite naslednje usmeritvene tabele:

Lokalno proučevanje – priprava in dokumentacija

planirano

izvedeno

Identificiranje lokalnih izzivov, ki se jih bo proučilo

¨

¨

Mladina se poistoveti z izbranimi izzivi

¨

¨

Maldi poročevalci bolje razumejo izzive obravnavane tematike in jih znajo povezati tudi na mednarodni nivo

¨

¨

Defniranje različnih stališč lokalnega problema, v kakšnem konfliktu so le-ta in zakaj so v konfliktu

¨

¨

Identificiranje obstoječih rešitev (in ali so tehnične rešitve, spremembe v obnašanju, ipd.)

¨

¨

Povsem jasno razumevanje vloge posameznega akterja v tej zgodbi

¨

¨

 

 

 

Lokalno proučevanje – zbiranje materialov

planirano

izvedeno

Obisk lokacije in razumevanje problema/težave/izziva

¨

¨

Interviju z enim ali večimi akterji ali strokovnjaki iz obravnavanega področja

¨

¨

Mladi poročevalci zapisujejo slišano in videno, naredijo nekaj fotografij, ipd.

¨

¨

 

 

 

Izdelava novice, poročila ali članka

planirano

izvedeno

Odsev dimenzije problema in lokalna zgodba

Izdelek jasno in nedvoumno razloži kaj predstavlja obravnavani lokalni izziv

¨

¨

Vloga različnih (nasprotujočih si) akterjev v zadevi je jasno zapisana, prav tako so jasno zapisana različna stališča in različni predlogi rešitev

¨

¨

Razloži se povezanost lokalnih izzivov z globalnimi

¨

¨

Različni pogledi akterjev, četudi se z določenimi ne strinjate, morajo biti predstavljeni na korekten način

¨

¨

Poročilo je sicer problemsko orientirano, vendar vedno ponudi tudi rešitve. Prizadevati si je potrebno, da v bralcu/poslušalcu/gledalcu ne pusti samo negativnih občutkov, torej si prizadevamo predstaviti tudi rešitev.

¨

¨

Neodvisnost avtorjev in ostrina poročanja

Izdelek je predstavljen z dejstvi, podatki, slikami, primerjavami, ipd.

¨

¨

Viri so jasno navedeni in opremljeni z datumom

¨

¨

Stališče avtorjev je sicer lahko opisano, vendar na način, da se ohrani zaupanje javnosti. Vsako osebno stališče ali komentar naj bi bil zaveden ločeno do glavnega izdelka ali v zaključku in sicer z jasno navedbo, da gre za stališče avtorja

¨

¨

Pisec naredi končne popravke (ali ponovno prebere tekst) in s tem prepreči morebitne slovnične ali govorne napake. Biti mora pripravljen na komentarje ostalih in morebitne odgovore.

¨

¨

Osnutek izdelka je posredovan zunanjemu pregledovalcu (morda celo novinarju, če obstaja možnost).

¨

¨

Oblikovna plat

Definicija končne oblike izdelka (članek, fotografija, razstava, radio, film, ipd.) mora biti določena že na začetku projekta.

¨

¨

Vsi izdelki morajo imeti zanimiv, privlačen, izzivalen naslov in morebitne podnaslove.

¨

¨

Dolžina izdelka mora biti prilagojena ciljni publiki (10 strani ne bo nikoli ali pa zelo redko prebranih). Če je osnovni članek predolg, se zagotovi, da bo članek za javnost povzetek le-tega in sicer na način, da bo vseeno pritegnilo pozornost in doseglo svoj namen.

¨

¨

Slike in grafi (kjer je to primerno) naredijo izdelek bolj zanimiv in lažje razumljiv.

¨

¨

Ime in avtorjeva starost naj bo jasno zapisana pod članek/prispevek.

¨

¨

 

 

 

Komunikacija z lokalno skupnostjo

planirano

izvedeno

Definiranje ciljne publike in strategije/pristopa že na začetku

¨

¨

Lokalni mediji naj bodo kontaktirani že na začetku projekta, da lahko tudi svetujejo in podajo priporočila in promovirajo izbrano tematiko

¨

¨

Mladi so vključeni v promocijo svojih izdelkov v odnosu do lokalne publike

¨

¨

Mladi aktivno promovirajo svoj izdelek med svojimi starši, prijatelji, sošolci, itd.

¨

¨

Izdelki naj bi bili objavljeni tudi skozi šolske kanale (spletna stran, blog, šolski časopis, letak, plakat, šolski radio, ipd.)

¨

¨

Pripravi se okroglo mizo ali govorni krožek, kjer se predstavi rezultate poizvedbe/raziskave. Po možnosti se povabi predstavnike lokalne skupnosti, lokalne medije in starše.

¨

¨

 Kontakt nacionalne koordinacije
Program Mladi poročevalci
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 41 379 496
Mail: info@mladiporocevalci.si
Web: www.mladiporocevalci.si


Vodja projekta: Maja Kobal

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri